شرح حالگیري خانمهاي باردار

شرححالگ?ري خانمهاي باردار
قبل از شروع در ابتدا با ?ه سري واژهها آشنا بش?م…

:gravida (1 معادل همان بارداري م?باشد.

• :nulligravida ?عن? خانم? که ه?چوقت تا حا? باردار نشده است.
• :primigravida ?عن? خانم? که بارداري اول خود را تجربه م?کند.
• :multigravida ?عن? خانم? که بارداري دوم ?ا ب?شتر خود را تجربه م?کند.

شرح حال گيري

*مقدمه يکي از پايه اي ترين کارها در پزشکي شرح حال گيري است يک شرح حال خوب از يک بيمار مي تواند سير تشخيص و درمان را عوض کرده وبسياري از هزينه هايي که بر بيمار وسيستم بهداشتي تامين مي شودناشي از شرح حال گيري ناقص است . پس با هم مزاياي يک شرح حال

Present illness

قبل از سالم باتوجه به اين که دکتر مدني خيلي پراکنده بحث مي کردند مطالب زير خالصه کامل از آنچه در کالس بحث شده مي باشد . بنده تمام تالش خودم را کردم که مطالب رو بدون کم و زياد به ترتيب آنچه تو کالس بحث شده برايتان از voice کالسي پياده کنم . کم و کاستي اگه توش ديديد به بزرگواريتان ببخشيد.: Chief compliment همان چيزي است که مريض مي گويد مثال اگر مريض بگويد درد قفسه سينه دارم شما بنويسيد chest pain دارد درست نيست يا مريض بگويد من رفتم مطب فالن دکتر شما هم بنويسيد ارجاع از مطب دکتر فالني اين درست نيست بايد بپرسيد که چه چيزي باعث شده شما به مطب دکتر مراجعه کنيد و مريض بگويد سرم درم مي کند و سر درد را بايد تو chief compliment بنويسيد .