پزشکی و طبابت

اگر علاقمند به علوم طبیعی و طبابت هستید و می خواهید به مردم کمک کنید، این حرفه می تواند برای شما ایده آل باشد. پزشک بیماران را ویزیت کرده، بیماری و عفونت را تشخیص داده و درمان می کند. یک پزشک باید دلسوز و مسؤلیت پذیر باشد. نیاز است که به افراد آرامش داده و اعتماد آنها را بدست آورد. برخی از آنها همچون پزشکان جراح باید تحت فشار کار کنند و تصمیمات سریع بگیرند.
شما به عنوان یک پزشک در صورت حضور در بیمارستان یا درمانگاه، اغلب در گروهی کار می کنید که شامل پرستاران، مامورین بهداشت، ماماها، مشاوران و کارکنان اداری است.
کار شما به صورت تمام وقت است. بسته به محل کارتان گاهی باید به صورت شیفتی در شب ها و روز های تعطیل کار کنید. البته امکان انجام کار پاره وقت نیز برای شما وجود دارد. اگر مطب شخصی داشته باشید، ساعت کاری تان را خود شما تعیین می کنید.

قرص ها و داروها

داروی مطلوب و آرمانی دارویی است که عوارض ناخواسته مصرف نداشته و سبب بروز واکنش نامطلوب نشود، اما در واقعیت چنین دارویی وجود ندارد و داروها در افراد متفاوت، عوارض متفاوتی را به‌وجود می‌آورند.
محققین دانشگاه‌های لیورپول، لانکشایر و کالج لندن با همکاری هم در پی یافتن راهی هستند که بتوانند از عوارض ناخواسته و نامطلوب داروها جلوگیری کنند. مصرف دارو رایج‌ترین، مطمئن‌ترین ومهم‌ترین راه درمان و پیشگیری از بیماری‌ها است.
داروی مطلوب و آرمانی دارویی است که عوارض ناخواسته مصرف نداشته و سبب بروز واکنش نامطلوب (ADR= adverse drug reaction) نشود.

دی ان ای (DNA)

دی ان ای یا دئوکسی‌ ریبونوکلئیک اسید (DNA) نوعی اسید نوکلئیک می‌باشد که دارای دستورالعمل های ژنتیکی است که برای کار کرد و توسعه بیولوژیکی موجودات زنده و ویروس مورد استفاده قرار می‌گیرد. نقش اصلی مولکول DNA ذخیره سازی طولانی مدت اطلاعات ژنتیکی می‌باشد. دستور العمل های ژنتیکی موجود در مولکول DNA در نهایت برای مواردی چون ساخت پروتئین و مولکول های RNA در سلول، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قطعاتی از DNA که اطلاعات ژنتیکی را با خود حمل می‌کنند ژن نامیده می‌شوند ولی DNA دارای توالی های دیگری نیز می‌باشد که برای ساخت خود DNA یا تنظیم استفاده از اطلاعات ژنتیکی موجود در ژن ، مورد استفاده قرار می‌گیرد. از لحاظ شیمیایی، DNA از دو رشته طولانی پلیمری با واحد های ساختاری از جنس نوکلئوتید تشکیل شده است که شامل ستون هایی از گروه‌های قند و فسفات می‌شود که پیوندی از نوع استر دارند. این دو رشته DNA به شکل موازی یکدیگر قرار دارند.

شرح حالگیري خانمهاي باردار

شرححالگ?ري خانمهاي باردار
قبل از شروع در ابتدا با ?ه سري واژهها آشنا بش?م…

:gravida (1 معادل همان بارداري م?باشد.

• :nulligravida ?عن? خانم? که ه?چوقت تا حا? باردار نشده است.
• :primigravida ?عن? خانم? که بارداري اول خود را تجربه م?کند.
• :multigravida ?عن? خانم? که بارداري دوم ?ا ب?شتر خود را تجربه م?کند.

شرح حال گيري

*مقدمه يکي از پايه اي ترين کارها در پزشکي شرح حال گيري است يک شرح حال خوب از يک بيمار مي تواند سير تشخيص و درمان را عوض کرده وبسياري از هزينه هايي که بر بيمار وسيستم بهداشتي تامين مي شودناشي از شرح حال گيري ناقص است . پس با هم مزاياي يک شرح حال

Present illness

قبل از سالم باتوجه به اين که دکتر مدني خيلي پراکنده بحث مي کردند مطالب زير خالصه کامل از آنچه در کالس بحث شده مي باشد . بنده تمام تالش خودم را کردم که مطالب رو بدون کم و زياد به ترتيب آنچه تو کالس بحث شده برايتان از voice کالسي پياده کنم . کم و کاستي اگه توش ديديد به بزرگواريتان ببخشيد.: Chief compliment همان چيزي است که مريض مي گويد مثال اگر مريض بگويد درد قفسه سينه دارم شما بنويسيد chest pain دارد درست نيست يا مريض بگويد من رفتم مطب فالن دکتر شما هم بنويسيد ارجاع از مطب دکتر فالني اين درست نيست بايد بپرسيد که چه چيزي باعث شده شما به مطب دکتر مراجعه کنيد و مريض بگويد سرم درم مي کند و سر درد را بايد تو chief compliment بنويسيد .