چگونگی رونویسی

یکی از اولین سوالات در مورد چگونگی رونویسی این بود که آیا RNA از یک یا هر دو رشته DNA تشکیل شده است؟ از همان ابتدا ، محققان می دانستند که اگر RNA از هر دو رشته DNA ساخته شود. RNA های حاصل یکسان نبودند ، بلکه مکمل یکدیگر بودند ، احتمالاً توالی های مختلف اسیدهای آمینه را رمزگذاری می کنند ، اما مطالعات ژنتیکی و بیوشیمیایی تاکنون آنها را بر اساس فرضیه یک ژن منفرد – یک پلی پپتید ساخته است.