کلیات علم سمیولوژی پزشکی

کلیات علم سمیولوژی

سمیولوژي به معناي نشانه شناسی ست، یعنی براساس نشانه هایی که فرد دارد به تشخیص بیماري می رسید. بررسی نشانه ها از زمانی که بیمار واردمی شود آغاز می گردد. براي مثال به راه رفتن،نشستن و صحبت کردن مریض دقت کنید. یک چارت باید در ذهنتان وجود داشته باشد که طبق آن پیش بروید.این چارت ترتیب پرسش هایی را که باید مطرح کنید ،به شما ارائه می دهد.در ابتداي فرمشرح حال ، نام و نام خانوادگی بیمار ،سن ،شغل ،محل کار، آدرس ، تاریخ مراجعه و ساعت مراجعه را قید می کنید.)ساعت مراجعه ي بیمار بسیار مهم است .ممکناستدر آینده نجات دهنده ي شما باشد.(علاوه بر اینها مشخص می کنیم که فرد خود مراجعه کرده یا به ما ارجاع شده است.نام شرح حال دهنده را در همان قسمت اول باید ذکر کنید .اسم شرح حال دهنده و نسبتش با بیمار را مینویسید )خود بیمار یا بستگانش و …( یا اینکه نام پزشک ارجاع دهنده را قید میکنید.پایین تر از آن chief complaint)شکایت اصلی( نوشته میشود .در اینجا همان چیزي که بیمار میگوید را مینویسید.
براي مثال: درد قفسه سینه ،تنگی نفس ،دردشکمو …)تشخیص نمینویسید ،فقط آن کلماتی که بیمار به زبان می آورد(.بعضی مواقع فردي مراجعه میکندو درخواستمی کند براي اوچک آپبنویسیم ،در اینجا باید با پرسیدن سوالات مختلف به دلیل اصلی مراجعه فرد پیببرید و سپس آزمایش مربوط به آن را بنویسید، زیرا ممکن است آزمایشی را که مشکل اصلی بیمار را مشخص می کند درخواست نکنیم.اهمیت شکایت اصلی در این است که در بخش present illnessباید درباره ي آن شرح دهیم.در present illnessدر مورد علت مراجعه توضیح می دهید.براي مثال براي درد شکم باید محل درد ،شدت درد، مدت زمانی کهدردطول می کشد ، دفعات تکرارو عواملی که باعث تشدید و تخفیف دردمی شوندو…باید نوشته شود.در present illnessهمچنین موارديکه در سابقه ي پزشکی بیمار وجود داردو با chief complaint مرتبط است بایدذکر شود.
براي مثال: بیماري با تنگی نفس مراجعه کرده که سابقه مصرف سیگار دارد. این سابقه باید ذکر شود. مصرف سیگار به صورت بسته در سال pack-year در شرح حال نوشته میشود. به این شیوه محاسبه می شود:
تعداد پاکت سیگار مصرف شده در هر شبانه روز ×تعداد سال هاي مصرف سیگار

 

هر پاکت سیگار معمولا 20عدد سیگار دارد. پس به عنوان مثال فردي که به مدت 1سال ، روزي یک پاکت مصرف کرده میزان مصرفش 1 pack-yearاست. یا اگر فرد به مدت 20سال ، روزي 10عدد سیگار نصف پاکت مصرف کرده باشد ، مصرفش 10 pack-yearاست.
در فردي 80ساله که سابقه مصرف طولانی سیگار دارد و با تنگی نفس مراجعه کرده ، چه تشخیص هایی محتمل است ؟ بیماري هاي COPDمثل آمفیزم ، برونشیت مزمن ، بیماري هاي قلبی )چون سیگار یک عامل خطر براي آن محسوب می شود(در past medical historyباید تمام اطلاعات فرداز کوچکی نوشته شود.
مثلا: واکسیناسیون شده؟ آیا بیماري خاصی)مثل سیاه سرفه ، آبله مرغان(در کودکی داشته؟سابقه ي بستري در بیمارستان ،سابقه ي تصادفداشته؟سابقه ي مصرف سیگار ،مواد مخدر ،مشروبات الکلی داشته؟سپس باید داروهاي مصرفی را دقیق یادداشت کنید همراه با دوز مصرفی و مدت زمانی که دارد دارو را مصرف میکند.زیرا ممکن است داروهایی که شما میدهید با داروهاي مصرفی تداخل داشته باشد.پس از past medical historyبه review of systems)ROS (می رسیم.در این قسمت سیستم به سیستم فرد را بررسی میکنیم.در Review of systemsپاسخ بیمار را درباره سوالاتی که می پرسیم ، می نویسیم موارد مثبت را می نویسیم.
به عنوان مثال ، براي :پوست–وجود کهیر ،جوش ، ریزش مو ، وجود لکه روي بدن …وچشم –مشکل بینایی ، تاري دید ، دوبینی دارد یا نه؟اگر دارد تک چشمی ست یا دو چشمی؟
گوش –کم شدن شنوایی ، درد ، ترشحات ، وز وز درگوش،سرگیجهحلق و بینی–ترشحات پشت حلق ، گلودرد ، زخم دهانی و آفتقفسه ي سینه–درد ، تنگی نفس ، خس خس سینه ، سرفه ، خلط و ترشحات همراه سرفه ، تپش قلب ،PND)Paroxysmal Nocturnal Dyspnea( یعنی تنگی نفسحمله ايشبانه دارد یا نه؟)این بیماران در نیمه هاي شب به دلیل تنگی نفس بیدار می شوند و پس از مدتی قدم زدن بهتر می شوند. PNDنشان دهنده ي نارسایی قلبی است. هنگام شب به دلیل بیشتر شدن برگشت وریدي از اندام تحتانی ، نارسایی خودش را بهتر آشکار می کند( ،ارتوپنه )تنگی نفس در حالت دراز کشیده ، بهبود تنگی نفس در حالت نشسته که این هم علامت نارسایی قلبی است(شکم -تورم و درد شکم، بهبود یا تشدید درد با غذا خوردنکبد -زردي ، تغییر رنگادرار یا مدفوعسوال: مدفوع سفید رنگ به چه دلیل است؟رنگ زردمدفوعرا بیلی روبین ایجاد میکندکه توسط صفرا واردلوله ي گوارش می شود. پس وقتی سفید است میتوان به انسداد)مثلا سنگ( در مجاري صفراوي یا کیسه ي صفرا شک کرد.

علت مدفوع سیاه رنگ Melena چیست؟

عامل آن خون ریزي دستگاه گوارش فوقانی است. خون ریزي وقتی از بخش هاي فوقانی باشد ، هنگام عبور از ارگان هاي مختلف دستگاه گوارش تغییر رنگ می دهد. معمولا این بیماران با ضعف ،رنگ پریدگی و افت فشار خون مراجعه می کنند.براي درمان این افراد باید سریع اقدام کرد چون در خطر هستند. منتظر جواب آزمایش نمی شویم، بر مبناي تشخیص GI bleedingپنتاپرازول ، NG tubeو شست و شوي معده و سرم تراپی براي بیمار تجویز می کنیم.البته مصرف قرص آهن نیز مدفوع را سیاه میکند. در مصرف قرص آهن مدفوع سفت میشودو یبوست ایجاد می کنداما در ملنا مدفوع شل و بو داراست.

جهت ارتباط بیشتر با شماره های درج شده تماس حاصل فرمایید.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *