ایمونولوژی یا ایمنی شناسی پزشکی

ایمونولوژی یا ایمنی شناسی پزشکی شاخه ای از علوم زیست پزشکی است که ساختار و عملکرد سیستم ایمنی بدن را در همه موجودات بررسی می کند. سیستم ایمنی بدن مهمترین نقش را در شناخت بیماری ها دارد و همچنین از طریق انواع مختلف مکانیسم های دفاعی بدن انسان را در برابر عفونت ها محافظت می کند. ایمونولوژی شامل تمام واکنشهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی موجود زنده در برابر مواد و موجودات خارجی است. سیستم ایمنی بدن به دو نوع تقسیم می شود: ایمنی ذاتی و ایمنی تطبیقی. خود مصونیت تطبیقی ​​به دو نوع مصونیت سلولی و هومورال تقسیم می شود.