کریسپر و کاربردهای آن در گیاهان

کریسپر و کاربردهای آن در گیاهان

کریسپر در زمینه گیاهان چه کاربردهایی دارد؟

در زمینه کریسپر و کاربردهای آن در گیاهان می توانیم به ویژگی های غذایی و زراعیآن اشاره کنیم. طبق آماری که سازمان های بین المللی ارائه داده اند ، جمعیت جهان تا سال 2050 حدود 5.9 میلیارد نفر خواهد بود و این سطح از زمین های قابل کشت پاسخگوی نیازهای غذایی نخواهد بود. به عبارت دیگر ، اگر دنیا این سفر را طی کند ، با کمبود شدید مواد غذایی کشاورزی روبرو خواهد شد.